Abau NT App

Hno kopi arian mokwe: 

xxx tranlate text to Abau xxx